ประวัติตำบลหนองหิน

ประวัติตำบลหนองหิน


             ตำบลหนองหินเดิมทีเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาเป็นตำบลหนองหิน  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๓   มีหมู่บ้านในการปกครอง  ๘  หมู่บ้าน  โดยมี นายเรศ   แถลงกัณฑ์  เป็นกำนันคนแรก  ต่อมามีการขยายการปกครองเป็น  ๑๔  หมู่บ้าน  หลังขยายเขตการปกครองมีกำนันคนต่อมาตามลำดับคือ


๑. นายทรัพย์  แถลงกัณฑ์ 

๒. นายประจักษ์  ปิติสกุลโชติ

๓. นายประดิษฐ์  แทนชาลี

๔. นายวาด  ชัยพิลา   เป็นกำนันคนปัจจุบัน   ได้แยกการปกครองจากอำเภอภูกระดึงรวมกับตำบลปวนพุ  และตำบลตาดข่าเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน  ในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  ณ  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองหิน  เมื่อ เดือนกันยายน  ๒๕๕๐

 

                         

ประวัติบ้านหนองหิน  ม.  ๑  ต.หนองหิน


          บ้านหนองหินซึ่งมีพื้นที่นอกเขตเทศบาลหนองหิน จำนวน  3  ครัวเรือน ประชากรจำนวน  9 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 5 คน


          ครัวเรือนที่ 1 บ้านเลขที่ 435  มีสมาชิกทั้งหมด  6 คน ชาย 1 คน หญิง 5 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 


               1.นายสนธยา  สุขแสวง

               2.นางอุดมจิต  สุขแสวง

               3.ด.ญ.รัตติยา  ใต้ร่มโพธิ์ทอง

               4.ด.ญ.วรรณรัตน์  ใต้ร่มโพธิ์ทอง

               5.ด.ญ.พุทธรัตน์  ใต้ร่มโพธิ์ทอง


          ครัวเรือนที่ 2 บ้านเลขที่  179 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2 คน ชาย 2 คน


               1.นายคมสันต์  มูลชมภู

               2.นายไพบูรณ์  มูลชมภู


          ครัวเรือนที่  3  บ้านเลขที่  436  มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด  1 คน ชาย 1 คน


               1.นายทรงยศ  มูลชมภู


          ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสุรเดช  งามยางหวาย  อยู่ติดต่อ  หมู่ที่  ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

          ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2554  ถึง  ปัจจุบัน

 

ประวัติบ้านภูหินกอง  ม.  ๒  ต.หนองหิน

บ้านภูหินกอง  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514  และในนั้นมีนายสมภาร  แก้วมา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2519  - 2535  คนที่ 2  คือนายวิเศษ  ผองแก้ว  เริ่มตั้งแต่วันที่  5 มกราคม  พ.ศ. 2535 – 2550  อยู่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายมาอยู่ (นอกเขตเทศบาล)ในตอนนั้นมีอยู่ที่อยู่ 1  ครัวเรือน และย้ายออกมาเรื่อย ๆ  จนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่  9  หลังคาเรือน     มีประชากรทั้งหมด  19  คน    เป็นชาย  8 คน     เป็นหญิง  11  คน และต่อมาเมื่อปีประมาณปี พ.ศ.2547  ได้แบ่งเขตออกจากเทศบาล หมู่บ้านที่ย้ายออกมาจึงตกอยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน และอยู่ต่อมาในปี พ.ศ.2548  ก็ได้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. ขึ้น และในตอนนั้น มีอยู่  3  ครอบครัว  และตอนนั้นมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียง  2 คน และมีคนสมัครได้เพียง  2 คน เหมือนกันและปัจจุบันก็ได้มาแยกเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินอยู่ปัจจุบันนี้ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นางชัญญา  หล่มธรรมมา อยู่ติดต่อ   หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555

 

บ้านหนองหิน  หมู่ที่  ๓  ต.หนองหิน


            เมื่อปี พ.ศ. 2516  พ่อใหญ่เชย  ประสารทอง  และนายไพฑูรย์ สิทธิวรเดช หลานชายได้เดินทางจากอุบลราชธานี ได้มาเยี่ยมเพื่อนเก่าสมัยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อน ที่บ้านหนองหิน ชื่อพ่อใหญ่สง่า นิตโย มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่ฝ้ายและค้าขายในตลาดหนองหินพอได้เจอเพื่อเก่าก็พากันออกมาเที่ยวดูไร่ข้าวโพด พ่อใหญ่เชยรู้สึกพอใจในพื้นดินแห่งนี้มากและพ่อใหญ่เชยและหลานก็ได้เดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีและได้ปรึกษากับเมียว่าที่ดินที่เมืองเลยมีความอุดมสมบูรณ์มาก ถูกก็ถูก อีกไม่กี่วันต่อมา พ่อใหญ่เชยกับครอบครัวได้ย้ายจากบ้านท่าหลวง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แ

มาปักหลักสู้ชีวิต ณ ที่แห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516   เป็นต้นมาอยู่ปีแรกมี 3 ครอบครัว จนปี พ.ศ. 2518 ลูกหลานบ้านใกล้กันก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยมี 40 ครอบครัว ซึ่งตอนนั้นบ้านไร่ศรีอุบลยังขึ้นอยู่กับบ้านหนองหิน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2520 ได้แยกมาเป็นบ้านไร่ศรีอุบล หมู่ 13 ตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย ทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ทิศเหนือกับตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง

พ่อใหญ่เชยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2521 พ่อใหญ่เชยจึงได้ลาออก ได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ นายเสน  ผุยประกอบ  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  ได้ขอแยกเป็น  ตำบลหนองหิน  จาก ตำบล

ปวนพุ  ในปี พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 นายเสน  ผุยประกอบ  ได้ลาออก ได้เลือกตั้งใหม่ นายธงชัย  สิทธิวรเดช เป็นผู้ใหญ่นานจนถึงปี พ.ศ. 2539  เลือกตั้งใหม่อีกได้ นายประเสริฐ  ธีระเมธาเลิศ เป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมาปลายปี  พ.ศ. 2541 นายประเสริฐ  ธีระเมธาเลิศ ได้ถึงแก่กรรม  และเลือกตั้งใหม่ได้ นายประจักษ์  ปิติสกุลโชค เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้เลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหนองหิน และหมดวาระลงมีการเลือกตั้งใหม่ได้นายหวอน  สุขบัว  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  บ้านไร่ศรีอุบล หมู่ 3 ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  มีจำนวน ๒๓๓ ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๖๔๙   คน ชาย ๓๑๕ คน หญิง ๓๓๔ คน

 

บ้านฟากนา  ม.๔  ต.หนองหิน

           

            บ้านฟากนา  หมู่ 4 ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ได้มี นายไพ  สุดสีดา  เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมา เรียกว่าบ้านน้อย  ต่อมาได้มีราษฎรบ้านอื่นอพยพเข้ามาอยู่ มีหลายหลังคาเรือนขึ้น จึงแบ่งแยกออกจาก บ้านหมู่ 1 มาเป็นหมู่ 4 จึงเรียกตามภาษาราชการว่าบ้านฟากนา  หมู่ 4 ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  จึงได้รับการคัดเลือกผู้นำเข้ามา 1 คน คือ นายประดิษฐ์  แทนชาลี เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับเลือกให้เป็นกำนันประจำตำบลหนองหินหนึ่งสมัย จึงหมดวาระลง มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายจันทร์แดง  เชิดสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน บ้านฟากนามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด   ๓๙  ครัวเรือน   จำนวนประชากรทั้งหมด   ๑๐๐  คน   ชาย  ๕๒  คน  หญิง   ๔๘   คน

 

บ้านน้ำไส  ม. ๕  ต.หนองหิน

ครัวเรือนที่หนึ่งเป็นของนายสาย  เวียงอินทร์  ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อ  พ.ศ.2520  เมื่อก่อนเป็นของ

บ้านหนองหิน หมู่ 1 และหมู่  5  อยู่ด้วยกันและท่านผู้ใหญ่สมนึก ท่านผู้ใหญ่ไปขึ้นเป็นหมู่ 5 บ้านน้ำใสเพราะอยู่ในพื้นที่หมู่ 5

            ครัวเรือนที่ 1  นายสาย  เวียงอินทร์  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาย  7 คน  เป็นหญิง  4 คน

            ครัวเรือนที่ 2 นายรักศิลป์  อาจมนตรี  เข้ามาอยู่เมื่อ พ.ศ. 2528  มีสมาชิกในครอบครัวเป็นชาย

4 คน หญิง 3 คน

            ครัวเรือนที่ 3 นายร้อย  สุขบัว มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ 4 คน เป็นชาย  3 คน  หญิง  1 คน ต่อจากนั้นก็มีครอบครัวอื่นเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ เพราะมีที่ดินอยู่บริเวณนี้  และมีถนนติดเส้นทางบ้านน้ำใสทะลุหน้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

            ครัวเรือนที่ 4  นางลำไพ  คำบู่  มีสมาชิกชาย 3 คน หญิง 2 คน

            ครัวเรือนที่ 5 นายแค้น ภาไสย์  มีสมาชิกชาย 2 คน  หญิง 1 คน

            ครัวเรือนที่ 6 นางประกาย  พรหมราช มีสมาชิกเป็นชาย 5 คน หญิง 2 คน

            ครัวเรือนที่ 7 นางสุภาพ  พลซา  มีสมาชิกรวมเป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน

            ครัวเรือนที่ 8 นางจรูญลักษ์  บัวชัยยา  มีสมาชิกเป็น  ชาย 3 คน หญิง 2 คน

            ครัวเรือนที่ 9 นางสาวธัญญารัตน์  มี 1 คน

            ครัวเรือนที่ 10 นายอดิพล  มูลอามาตย์  มีสมาชิก  ชาย 2 คน หญิง 3 คน

            ครัวเรือนที่ 11 นายชัยสิทธิ์  ทองวิเศษ  มีสมาชิก ชาย 3 คน หญิง 2 คน

            ครัวเรือนที่ 12 นายเฉลิม  เหินไทสง  มีสมาชิก ชาย 1  คน หญิง 1  คน

            ครัวเรือนที่ 13 นายเกษม  จันดีแก้ว  มีสมาชิก ชาย 1 คน หญิง 1 คน

 

-          มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ๓๒  ครัวเรือน

-          มีจำนวนประชากรทั้งหมด  ๖๑  คน ชาย  ๓๖  หญิง  ๒๕  คน

 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายทองใบ  สีละ  ที่อยู่ติดต่อ   10  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหิน   อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่   พ.ศ.2551  ถึง  พ.ศ.2555

 

                         บ้านห้วยไผ่ใต้  ม. ๖  ต.หนองหิน


บ้านห้วยไผ่ใต้แต่ก่อนยังคงเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ช่าง หมูป่า ลิง ชะนี ไก่ป่า กระรอก กระแต

            ปี พ.ศ.2471 พ่อใหญ่สุทธิ  คำมงคุณ ได้เข้ามาจับจองที่ทำกินในบริเวณนี้โดยอพยพมาจากป้าน

ปวนพุ อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย มาอาศัยอยู่บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้เพราะเห็นว่าสภาพพื้นที่ราบและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ซึ่งในตอนแรกนั้นได้ทำไร่นาเพียงอย่างเดียว พอถึงเวลาเกี่ยวข้าวหรือพืชไร่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จำนำผลผลิตที่ได้รับนั้นกลับไปยังบ้านปวนพุเหมือนเดิม ต่อมาบ้านปวนพุและหมู่บ้านใกล้เคียงเห็นว่าพื้นที่นี้ เมื่อทำการเกษตรแล้วเห็นว่าได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ได้ชักชวนกันอพยพมาตั้งถิ่นฐานมาทกินที่บ้านห้วยไผ่ใต้จนถึงปัจจุบันนี้

            ปี พ.ศ. 2487 กำนันขาน คำขัน  กำนันตำบลปวนพุได้ทำการแต่งตั้ง นายเป็ง  ช่างเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านมาทำการักษาความสงบและดูแลประชากรภายในหมู่บ้านให้อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี และช่วยซึ่งและกันฉันท์พี่น้อง

            ปี พ.ศ.2508 ผู้ใหญ่เป็ง ช่างเรือง ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เลือกตั้งกันขึ้นมาได้ นายเพลิง บับภาเอก เป็นผู้ใหญ่บ้านทำการปกครองทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเป้าเหนือและบ้านห้วยเป้าใต้ ต่อมานายเพลิง  บับภาเอก เห็นว่าควรตั้งชื่อบ้านห้วยเป้าใต้ใหม่ จึงได้เรียกชาวบ้านมาประชุมกันและเห็นว่าเวลาทุกคนเดินทางจากบ้านห้วยเป้าเหนือมาบ้านห้วยเป้าใต้จะมีต้นไผ่เต็มไปหมด ทำให้ลำบากในการเดินทาง จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านห้วยไผ่ใต้ มาจนถึงทุกวันนี้

            ปี พ.ศ.2524  นายเพลิง  บับภาเอก ทำงานครบ  60 ปี ได้เกษียรจึงได้ทำการเลือกตังใหม่ได้ นายเริ่ม  แก้วไชยะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ปกครองดูแลประชากรในหมู่บ้านด้วยดีตลอดมา ได้นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านมากมายและดูแลประชากรด้วยความเป็นธรรม

ปี พ.ศ. 2539 นายเริ่ม  แก้วไชยะ อายุครบ  60 ปี ได้เกษียรจึงได้มีการเลือกตั้งใหม่ ได้ นายเทียน   คำครุฑ  เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึง ปี พ.ศ. 2544 ได้ทำการเลือกตั้งอีกครั้งเนื่องจากว่าครบวาระ ได้ นายเริ่ม  แก้วไชยะ เป็นผู้ใหญ่บ้านรอบที่ 2 แต่ นายเริ่ม  แก้วไชยะ ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2546 จึงได้ทำการเลือกตั้งใหม่ ได้ นายละไมล์  สุขบัว  เป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันบ้านห้วยไผ่ใต้  มีบ้านจำนวน  176 หลังคาเรือน มีประชากร  769 คน ชาย 381 คน หญิง 388 คน มีวัด 2 แห่ง คือ วัดศรีห้วยไผ่ใต้ และวัดป่าธรรมกุล มีโรงเรียน 1 แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์ ศสมช. 1 แห่ง มีอาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง (SML)

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นปัจจัย

เสริม เช่น มีเครื่องจักร เครื่องยนต์ในการช่วยทำงานหรืออำนวยความสะดวกสบาย จึงทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย รายได้ ส่วนใหญ่ของชุมชน ได้จากการขายผลผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งราคาตกต่ำมากถูกเอารัดเอาเปรียบ กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ประกอบกับสภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมถูกทำลายฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี ทำให้ดินในชุมชนได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว จึงจำเป็นต้องอพยพแรงงานเข้าไปรับจ้างในเมืองเพื่อความอยู่รอด ปัญหาต่าง         เกิดขึ้นนี้ทางผู้นำชุมชนพยายามหาทางช่วยเหลือและแก้ไขมาโดยตลอดโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อให้คนอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีงานทำและผลที่เกิดขึ้นก็ตกอยู่ในอาณาบริเวณที่ชุมชนอาศัยสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ทางผู้นำ  ครู และเจ้าอาวาสวัดทั้ง 2 แห่ง ได้ประสานร่วมมือกัน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นายสนิท  สุวรรณไกรสร ที่อยู่ติดต่อ       หมู่ที่  6  ตำบลหนองหิน   อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

 

บ้านร่องป่าไผ่  ม. ๗  ต.หนองหิน

 

บ้านร่องป่าไผ่เริ่มตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 บุคคลแรกที่ได้มาตั้งหมู่บ้าน คือ  นายอวน  คำมา ซึ่ง นายอวน คำมา มาจากบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และบุคคลที่ 2 คือ นายเลิศ  ศรีทะบุญมา และบุคคลที่ 3 คือ นายหลิ่ว พรมดี และสาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านร่องป่าไผ่ เพราะมีร่องน้ำและป่าไผ่มากมายเลยตั้งชื่อว่า บ้านร่องป่าไผ่ และต่อมาก็มีครอบครัวอพยพมาจากจังหวัดอุดร ขอนแก่น มาอยู่บ้านร่องป่าไผ่ และมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบ้านร่องป่าไผ่แต่ก่อนเป็นบ้านฝากมาจากบ้านภูหินกองและได้แยกมาตั้งหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันบ้านร่องป่าไผ่เริ่มเติบโตขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน 118 ครัวเรือน ประชากร 412 คน ชาย 205 คน หญิง 207 คน และส่วนมากมีอาชีพทำนาและมีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอุทัย  ศรีอ่อนหล้า  ที่อยู่ติดต่อ  หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.2532  ถึง  ปัจจุบัน

 

 

 

บ้านห้วยเดื่อ  ม. ๘  ต.หนองหิน

บ้านห้วยเดื่อใหญ่เดิมทีเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุมีนายเพียง  ราชา และพ่อใหญ่ภูหลอน  อพยพครอบครัวมาตั้งหมู่บ้านคนแรกและมีครอบครัวอื่น ๆ ตามมาสร้างบ้านเรือนอยู่ติดกับลำห้วย ซึ่งมีต้นมะเดื่อขึ้นตามลำห้วยมากมายจึงตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตามลำห้วยเป็น

บ้านห้วยเดื่อใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาบ้านห้วยเดื่อ แยกออกมาจากการปกครองของตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย มาอยู่ในการปกครองของตำบลหนองหิน  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  เมื่อปี พ.ศ. 2523  แต่ก่อนบ้านห้วยเดื่อมีหมู่บ้านซึ่งในการปกครอง คือ บ้านหลักร้อยหกสิบ บ้านภูทอง  บ้านห้วยโจด 

บ้านโคกสว่าง  ปัจจุบันได้แยกออกเป็นบ้านไปแล้ว 

บ้านห้วยเดื่อมีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปกครองหมู่บ้าน ตามลำดับ ดังนี้

1.นายขาล  สุขบัว

2.นายทองคำ  สุขบัง

3.นายองค์ษา  ผงสุข

4.นายบุญสง  แถลงกัณฑ์

5.นายสีไพร  แถลงกัณฑ์

6.นายแฟน  ไชยแสน

7.นายสมาน  ภาไสย์

8.นายอุ่น  สิทธ์โห

9.นายเดชา  อำนาจพิชิตไพรี

10.นายวิสุทธิ์  แก้วโวหาร 

11.นางอรัญญา  ปัญญาสิม    เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นางอรัญญา  ปัญญาสิม    ที่อยู่ติดต่อ  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 

บ้านโคกสว่าง  ม. ๙  ต.หนองหิน

เริ่มมีผู้คนอพยพมาอยู่ปี พ.ศ.2501  ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านห้วยเดื่อใหญ่และบ้านปวนพุ หนองคัน ซึ่งเมื่อก่อนในเขตหมู่บ้านเป็นแหล่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าเต็งรังและไม้นานาชนิดซึ่งผู้คนได้อพยพมาอยู่ตามไร่นา ครัวเรือนแรกมี นายสวาด  ศรีบุญมี พร้อมครอบครัว นายคา  อินทร์บัวทอง  นายอำนวย  แก้วก๊ก  นายมุข  ธรรมโสม  มาจากหนองคัน นายบัวลา  ภาไสย์  ต่อมา พ.ศ.2506 มีนายทุมมี  โสดามา  มาจากบ้านปวนพุ  นายอ่อนตา  ชัยภูมิ  แล้วมีครอบครัวตามมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นหมู่บ้านโคกสว่าง  ตั้งชื่อหมู่บ้านตามธรรมชาติ  ของป่าโคก  เป็นป่าเต็งรังอย่างสวยงามจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านโคกสว่าง  ตั้งแต่นั้นมา  ตอนนั้นหมู่บ้านมีเพียง  13  ครัวเรือน  ซึ่งอยู่ในความปกครองของบ้านห้วยเดื่อ  มี นายสีไพร  แถลงกัณฑ์  เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งรับผิดชอบบ้านห้วยเดื่อใหญ่  บ้านโคกสว่าง  บ้านห้วยเดื่อน้อย  บ้านหลักร้อยหกสิบ  ซึ่งเป็นความปกครองของ  คุณพ่อสีไพร  แถลงกัณฑ์  ต่อมาปี พ.ศ2526 มีนายสมาน  ภาไสย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2 เป็นปีที่เท่าไรผู้เขียนจำไม่ได้  ซึ่งผู้ใหญ่สมาน  ภาไสย์ ประสบอุบัติเหตุ มีนายแฟน  ไชยแสน  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  3 และต่อมามีนายอุ่น  สิทธิโห เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2529 ทางการประกาศแยกหมู่บ้านโคกสว่าง  เป็นหมู่ที่  9  ตำบลหนองหิน  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2550  ปัจจุบันมี นายขัน  โสดามา(รอน) ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ครัวเรือนทั้งหมด  40 ครัวเรือน ประชากรประมาณ  225 คน ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน มีครัวเรือน  81  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด  356 คน  ชาย  185  คน  หญิง  171   คน  และได้มีการเลือกตั้งใหม่ 

นายวาด  ชัยพิลา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันประจำตำบลหนองหิน จนถึงปัจจุบัน 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน  นายวาด  ชัยพิลา  ที่อยู่ติดต่อ    หมู่ที่  9 ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่   พ.ศ. 2554  จนถึงปัจจุบัน

 

บ้านหลักร้อยหกสิบ  ม. ๑๐  ต.หนองหิน

บ้านหลักร้อยหกสิบ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ก่อนตั้งเป็นเอกเทศเป็นบ้านฝากของบ้านห้วยเดื่อโดยมีนายโพธิ์  แจ้งคำ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกซึ่งดำรงตำแหน่งจากปี  พ.ศ.2521 – 2531 แล้วได้ลาออกและได้เลือกใหม่ได้  นายเกษม  ไชยแสน  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2  ดำรงตำแหน่งจากปี  พ.ศ.2531-

พ.ศ.2544 แล้วได้ลาออก แล้วทำการเลือกใหม่ได้ นายเศียร  ทรหัน  เป็นคนที่ 3 ตำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี

พ.ศ.2544 - พ.ศ.2547 แล้วได้ลาออก เลือกใหม่ได้ นายสมหวัง  ชัยภูมิ เป็นคนที่ 4 ดำรงตำแหน่ง  จาก

พ.ศ.2547 - พ.ศ.2552 และได้หมดวาระลง  มีการเลือกตั้งใหม่ โดย  นายทวีศักดิ์  ดาศรี ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  5  จนถึงปัจจุบัน  บ้านหลักร้อยหกสิบเหตุที่ตั้งชื่อนี้ เนื่องจากว่า  เส้นทางหลวงสายขอนแก่น – เมืองเลย จากขอนแก่นมาถึงหมู่บ้าน ระยะทาง 160  กิโลเมตร ผู้นำสมัยนั้นจึงได้ปรึกษาหารือ ตั้งชื่อตามหลักกิโลเมตรของกรมทางหลวงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายทวีศักดิ์  ดาศรี  ที่อยู่ติดต่อ159 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่   พ.ศ.2552  ถึง  ปัจจุบัน

 

บ้านห้วยโจด  ม. ๑๑  ต.หนองหิน

                บ้านห้วยโจด  แต่เดิมมีนายกั่ว  คุณฟอง  ซึ่งเป็นบุตรของ  นายพรมมา  คุณฟอง  ซึ่งได้ออกจับจองที่ดินทำมาหากินซึ่งในขณะนั้น  นายกั่ว  คุณฟอง  ก็ได้ชวนพี่น้องมาอยู่ด้วย และก็มีคนมาจากทรายขาววังสะพุง  มีนายซู  ชะระ  และลูก ๆ  และย้ายเข้ามาอยู่จากต่างจังหวัด  ประมาณ 3 – 4 ครัวเรือน  ตอนนั้นเป็นบ้านฝากของบ้านหลัก 160  มีนายโพธิ์  แจ้งคำเป็นผู้ใหญ่บ้าน  และมีนายทองใบ  กิจใบ เป็นผู้ช่วย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2525  ได้แยกเป็นบ้านหลัก 160  เป็นบ้านห้วยโจด 

 

ตั้งชื่อบ้านเป็น บ้านห้วยโจด  เพราะว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีไม้โจดเยอะ  คนเฒ่าคนแก่เป็นคนตั้งให้ ปี พ.ศ. 2533   ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่  มีนายสมาน  สิงบุปผา  เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นได้ประมาณ 8  ปี  ก็ เกษียณอายุราชการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2533  ได้มีการเลือกตั้งใหม่  ซึ่งมีคนสมัคร 3  คน  1. นายทองใบ  กิจใบ  เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้ง  สมัยนั้นผู้ใหญ่มีอายุครบ  60 ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2550  นายทองใบ  กิจใบ  เกษียณอายุราชการ  มีการเลือกตั้งใหม่ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายภูมินทร์  แก้วพิพัฒน์มงคล  และหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2554  ผู้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นางเนตรนก  บาลี   บ้านห้วยโจด  หมู่  11  มีประชากรทั้งหมด 303 คน ชาย  คน  148  หญิง  155  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  87  ครัวเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นางเนตรชนก  บาลี  ที่อยู่ติดต่อ  41 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่  2  พฤศจิกายน  ถึง  วันที่    1  ตุลาคม  พ.ศ.2579

 

บ้านภูทอง  ม. ๑๒  ต.หนองหิน

 

หมู่บ้าน   ภูทอง    ตำบลหนองหิน  อำเภอ  หนองหิน        จังหวัด  เลย        42190 อายุชุมชน  40  ปี ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายไสว  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ที่อยู่ติดต่อ  หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่                                ถึง  ปัจจุบัน

แกนนำจัดทำแผนชุมชน

            1.  นายศักดิ์สิทธิ์  นววงศานันต์

            2.  นายไสว  ภิรมย์ไกรภักดิ์

            3.  นายหอม  สุขบัว

            4.  นายสำรวย  สมใจ

รายชื่อ  อบต.

            1.  นายพล  ขุมคำ

            2.  น.ส.อวน  แสงตารัตน์

พื้นที่   1,700  ไร่   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ๓๙๐  คน  ๑๑๑  ครัวเรือน       จำนวนประชากร  ชาย 1๙๖  คน        หญิง 19๔  คน       

             

ศักยภาพชุมชน

1.  การศึกษา      ไม่ได้เรียนหนังสือ                 คน         อนุปริญญา   2   คน   (ปวช., ปวส. , ปวท.)

                                    ประถมศึกษา          คน        ปริญญาตรี  4    คน

                                    มัธยมศึกษา           คน        สูงกว่าปริญญาตรี     คน

2.  ประกอบอาชีพ

            เกษตรกรรม         ทำไร่                    10                         ครัวเรือน

                                    ทำนา                     25                         ครัวเรือน

                                    ทำสวน                     -                         ครัวเรือน

                                    เลี้ยงสัตว์                 4                          ครัวเรือน

                                    ประมง                     -                          ครัวเรือน

                                    ค้าขาย                    3                          ครัวเรือน

                                    บริการ                     -                          ครัวเรือน

                                    รับจ้าง                   40                          ครัวเรือน

                                    ทำงานประจำรับราชการ      -                   ครัวเรือน

                                    ว่างงาน                           -                   ครัวเรือน

                                    ไปประกอบอาชีพที่อื่น        -                   ครัวเรือน

3.  มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านต่าง ๆ  ในชุมชน / แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ได้แก่

            1. นายอ้น  อุทัยเรียง                                  เชี่ยวชาญด้านปรัชญาความเชื่อ (หมอดู)

            2  นางจันดา  เกิดมงคล                               เชี่ยวชาญด้านปรัชญาคำสอน

            3  นางสมปอง  เพ็งน้ำคำ                             เชี่ยวชาญด้านนวดแผนโบราณ

            อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

            1.นายอ้น  อุทัยเรียง                                   เชี่ยวชาญด้านทำพิธีพราหมณ์

            2 นางทองดา  จันทฤทธิ์                              เชี่ยวชาญด้านทำพิธีกล่าวนำทางศาสนา

            3 นางสี  อุทัยเรียง                                      เชี่ยวชาญด้านประเพณีสงกรานต์

                งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม / จักรสาน / ทอผ้า ได้แก่

            1  นายลำพอง  ศรีสวัสดิ์                               เชี่ยวชาญด้านการจักรสาร

            2  นายสำรวย  สมใจ                                    เชี่ยวชาญด้านช่างไม้

3  นายเข็มพร  ทะหนองเหล็ก                        เชี่ยวชาญด้านตีเหล็ก

 

            ผู้มีความด้านการเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

            มีความรู้เรื่องการถนอมอาหาร  ได้แก่

            1  นางบรรเลง  ขุมคำ                    .              เชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร

            2  นางนิจใส  ภิรมย์ไกรภักดิ์                          เชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร

            3  นางไกรศร  แพไธสง                                เชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร

 

            ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ / ไสยศาสตร์  ได้แก่

            1. นายแหล่  เพ็งน้ำคำ                               

            2  นายบัณฑิต  จันทฤทธิ์

            3 นายเลา  เพ็งน้ำคำ

             

บ้านสุขใจ  ม. ๑๓  ต.หนองหิน

            บ้านสุขใจ  ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  เดิมเป็นบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑ ได้แยกออกมาเป็นบ้านสุขใจ โดยมีพื้นที่   ไร่  จำนวนครัวเรือน  ๑๗๘  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  ๕๓๓  คน  ชาย  ๒๗๙  คน  หญิง  ๒๕๔  คน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายสิทธินนท์  แก้วเหล่ายูง  ที่อยู่ติดที่ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

 

บ้านลานมัน  ม. ๑๔  ต.หนองหิน

เดิมที่บ้านลานมันอยู่ในเขตการปกครองของบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๒ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มีผู้อพยพเข้ามาจับจองที่ดินทำมาหากินอยู่ประมาณ  ๑๔  ครัวเรือน ทั้งนี้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาโดยชื่อว่า “บ้านภูทอง” ต่อมาได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ มีประชากรมากขึ้นทำให้มีการขยายครอบครับและมีคุ้มใหญ่ๆ ๒ คุ้ม คือคุ้มภูทองใน และคุ้มภูทองนอก ทั้งสองคุ้มมีระยะห่างกัน ๓ กิโลเมตร ทำให้การปกครองเป็นไปด้วยความลำบากเพราะถ้ามีการประชุมจะต้องมีการประชุมทั้ง ๒ ที่ สำหรับคุ้มภูทองนอกซึ่งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งมีรถสายหลักมีรถสาย ขอนแก่น-เลยผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกมันสำปะหลัง และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการตากมันแห้งขาย โดยทำเป็นลานตากมันขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ตามข้างถนนทำให้ผู้คนที่สัญจรไป-มา เรียกว่า “บ้านลานมัน” เพราะว่ามีการทำลานตากมันกันมาก

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ ๑๒ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย ทั้งหมดได้ทำเรื่องขอแยกหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ง่ายในการบริหารและการปกครองให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข จึงใช้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านลานมัน” และมีประกาศจากกระทรวงให้แยกหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๔๖ เป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ราบรุ่มและป่าไม้สลับกันทั่วไป เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด มีจำนวน ๖๐๐ ไร่ ประชากรทั้งหมด  ๔๖๕  คน  ชาย ๒๒๗  คน  หญิง  ๒๓๘  คน  จำนวนครัวเรือน  ๑๒๖  ครัวเรือน  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายกมลศักดิ์   ชัยศัตรา  ที่อยู่ติดต่อ หมู่ที่ 1๔ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย