แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กฎหมายและระเบียบ 13 กุมภาพันธ์ 2563 16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 07 ตุลาคม 2562 47
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 ตุลาคม 2562 65
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 30 มิถุนายน 2562 85
ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 30 มิถุนายน 2562 64
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชฯ์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 30 มิถุนายน 2562 61
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 30 มิถุนายน 2562 46
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 มิถุนายน 2562 46
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ 30 มิถุนายน 2562 39
ประกาศมาตรการจัดการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 30 มิถุนายน 2562 46