ข้อมูลประชากร

 

 

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านในตำบลหนองหิน

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

 

บ้านหนองหิน

บ้านภูหินกอง

บ้านไร่ศรีอุบล

บ้านฟากนา

บ้านน้ำใส

บ้านห้วยไผ่ใต้

บ้านร่องป่าไผ่

บ้านห้วยเดื่อ

บ้านโคกสว่าง

บ้านหลักร้อยหกสิบ

บ้านห้วยโจด

บ้านภูทอง

บ้านสุขใจ

บ้านลานมัน

 

๒๒

๒๓๓

๓๙

๓๒

๑๙๘

๑๓๖

๑๗๘

๙๒

๒๙๑

๙๘

๑๑๑

๑๗๘

๑๒๖

๓๑

๓๑๕

๕๒

๓๖

๔๑๗

๒๓๕

๓๒๑

๑๙๔

๕๒๙

๑๕๔

๑๙๖

๒๗๙

๒๒๗

๒๒

๓๓๔

๔๘

๒๕

๓๘๔

๒๐๒

๒๙๘

๑๘๙

๔๔๖

๑๔๕

๑๙๔

๒๕๔

๒๓๘

๑๔

๕๓

๖๔๙

๑๐๐

๖๑

๘๐๑

๔๓๗

๖๑๙

๓๘๓

๙๗๕

๒๙๙

๓๙๐

๕๓๓

๔๖๕

 

                     รวม

 

๑,๗๔๐

 

๒,๙๙๓

 

๒,๗๘๖

 

๕,๗๗๙

 

 

จำนวนประชากรแยกช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

๐ – ๑๘

๘๐๕

๖๘๓

๑,๔๙๘

๑๙ – ๖๐

๑,๘๗๑

๑,๗๗๕

๓,๖๔๖

๖๑ – ๑๐๐

๓๑๖

๓๑๙

๖๓๕

รวม

๒,๙๙๒

๒,๗๘๗

๕,๗๗๙

 

๑.๕  ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินมีประชากรทั้งสิ้น  ๕,๗๗๙   คน

-                    ชาย   ๒,๙๙๒  คน

-                    หญิง  ๒,๗๘๗  คน