สภาพโดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่

๑.  สภาพทั่วไป

 

๑.๑   ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย ห่างจากจังหวัดเลย  ๔๕  กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของกิ่งอำเภอหนองหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๘,๒๙๒ ไร่ หรือเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๓๒,๕๐๐ ไร่

 

๑.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ             ตำบล โคกขมิ้น                 อำเภอวังสะพุง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ             ตำบล ตาดข่า                    อำเภอหนองหิน

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ             ตำบล บ้านเพิ่ม                 อำเภอผาขาว

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ             ตำบล ปวนพุ                    อำเภอหนองหิน

 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน เนื่องจากเป็นที่ราบสูง สลับพื้นที่ราบลุ่มบางส่วนมีภูเขา และป่าไม้สลับกันทั่วไปทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงง่าย

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรงอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒-๓๕ c ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ๑๓๔.๒๕ มิลลิเมตร

- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะเป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  ๓๒-๓๘ c ประมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ๑๓๔.๒๕ มิลลิเมตร

- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัดและมีลมแรงอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๖-๑๒ c

 

๑.๔  การปกครอง

    -  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้านจำนวน  ๑,๖๗๗  ครัวเรือน

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินเต็มมี ๑๔ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ,,, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔

- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินบางส่วนได้แก่หมู่ที่ ๔  จำนวน  ๓๒ ครัวเรือน

- ท้องถิ่นในตำบลหนองหินมีเทศบาล  ๑  แห่ง ได้แก่เทศบาลตำบลหนองหินมีเขตการปกครอง                      จำนวน  ๔  หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่  ๑,,๔  และ  ๕

 

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านในตำบลหนองหิน

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

 

บ้านหนองหิน

บ้านภูหินกอง

บ้านไร่ศรีอุบล

บ้านฟากนา

บ้านน้ำใส

บ้านห้วยไผ่ใต้

บ้านร่องป่าไผ่

บ้านห้วยเดื่อ

บ้านโคกสว่าง

บ้านหลักร้อยหกสิบ

บ้านห้วยโจด

บ้านภูทอง

บ้านสุขใจ

บ้านลานมัน

 

๒๒

๒๓๓

๓๙

๓๒

๑๙๘

๑๓๖

๑๗๘

๙๒

๒๙๑

๙๘

๑๑๑

๑๗๘

๑๒๖

๓๑

๓๑๕

๕๒

๓๖

๔๑๗

๒๓๕

๓๒๑

๑๙๔

๕๒๙

๑๕๔

๑๙๖

๒๗๙

๒๒๗

๒๒

๓๓๔

๔๘

๒๕

๓๘๔

๒๐๒

๒๙๘

๑๘๙

๔๔๖

๑๔๕

๑๙๔

๒๕๔

๒๓๘

๑๔

๕๓

๖๔๙

๑๐๐

๖๑

๘๐๑

๔๓๗

๖๑๙

๓๘๓

๙๗๕

๒๙๙

๓๙๐

๕๓๓

๔๖๕

 

                     รวม

 

๑,๗๔๐

 

๒,๙๙๓

 

๒,๗๘๖

 

๕,๗๗๙

 

 

จำนวนประชากรแยกช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

๐ – ๑๘

๘๐๕

๖๘๓

๑,๔๙๘

๑๙ – ๖๐

๑,๘๗๑

๑,๗๗๕

๓,๖๔๖

๖๑ – ๑๐๐

๓๑๖

๓๑๙

๖๓๕

รวม

๒,๙๙๒

๒,๗๘๗

๕,๗๗๙

 

๑.๕  ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินมีประชากรทั้งสิ้น  ๕,๗๗๙   คน

-                    ชาย   ๒,๙๙๒  คน

-                    หญิง  ๒,๗๘๗  คน