คำขวัญ

 

 

หนองหินชุมชนปลอดขยะ  จิตสาธารณะรักสะอาด  สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน