วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

8 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

        “ หนองหินชุมชนปลอดขยะ  จิตสาธารณะรักสะอาด  สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                                                                                                                                      

พันธกิจ

            ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๒. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

            ๓. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

            ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

            ๕. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

            ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


๑.    การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.      ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.      ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรให้มีศักยภาพ

๔.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและให้ผังเมือง เป็นตัวชี้นำในการพัฒนาพื้นที่

        จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

     ๖.  สนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     ๗.  ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ และการนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     ๘.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร

     ๙.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเสริมสร้างการะบวนการจัดองค์ความรู้  พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและสถาบันการเกษตร

     ๑๐.  ก่อสร้างปรบปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                   ๑๑.   ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

๑๔.  ส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

๑๕.  การส่งเสริมและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๖.  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิ์เด็กเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน  ผู้สูงอายุ และสตรี

๑๗.  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

๑๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

๑๙ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยสร้างจิตสำนึก  และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

๒๐.  ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยเล่นกีฬา ออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

๒๑.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๔.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๕.  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

๒๖.  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น

๒๗การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

                    ๒๘การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ

๒๙การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓๐.   การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓๑.   ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓๒.   การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

๓๓.  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่