ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


          เดิมพื้นที่ตำบลหนองหิน มีสภาพเป็นป่าไม้และหนองน้ำ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ตำบลหนองหินเดิมทีเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ต่อมาจังหวัดเลยเห็นว่าตำบลปวนพุ มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งของบ้านหนองหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตเทศบาลหนองหิน มีการเพิ่มของประชากร จึงเสนอกระทวงมหาดไทย ขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน ได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาเป็นตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523 มีหมู่บ้านในการปกครอง 8 หมู่บ้าน มีนายเรศ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนแรก ต่อมามีการขยายการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน มีนายทรัพย์ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนต่อมา และปัจจุบันคือ นายประดิษฐ์ แทนชาลี เป็นกำนันคนปัจจุบัน และได้แยกการปกครองจากอำเภอภูกระดึงรวมกับตำบลปวนพุและตำบลตาดข่าเป็นกิ่ง อำเภอ หนองหิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สาเหตุที่ตั้งชื่อ ตำบลหนองหิน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดตั้งที่ว่าการอำเภอหนองหิน บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์เดิม) ชื่อ "ภูหินกอง" ที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ซึ้งตั้งในเขตบ้านหนองหินในขณะนั้น ประกอบกับเป็นทำเลที่เหมาะสมเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางหลวงหมายเลข 201 สาย ขอนแก่น – เมืองเลย จึงได้ชื่อว่า ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนองหิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

 

          หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523

 

          เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

 

          ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

 

-. Page 02